Różnice między umową o prace a zlecenie

Podziel się w mediach

porównajcie sobie pod punkty 1-1 2-2 itd i sami ocenić co wam się lepiej opłaca

Umowa o pracę

1) Wynagrodzenie minimalne ma zastosowanie jeżeli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

2) Urlop chorobowy/ l4 przysługuje

3) Zasiłek chorobowy pracownik nabywa prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego

4) Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 % wynagrodzenia

5) Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje

6) BHP – w zakładzie pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy

7) Urlop macierzyński pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop macierzyński

8) Urlop bezpłatny pracodawca może udzielić bezpłatnego urlopu na pisemny wniosek pracownika. Pracownik nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu

9) Dni na poszukiwanie pracy pracownik ma prawo do wykorzystania dni wolnych na poszukiwanie pracy tylko
gdy rozwiązuje się z nim umowę za co najmniej dwutygodniowym wypowiedzeniem

10) Miejsce wykonywania e zakładzie pracy, bądź miejscu wskazanym przez pracodawcę

11) ZFŚS pracodawcy nie mają obowiązku tworzyć zakładowych funduszów socjalnych

Umowa zlecenie

1) Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia może być niższe od minimalnego

2) Brak, siła wyższa może wpływać na warunki wykonania zlecenia

3) Przysługuje jeżeli zleceniobiorca przystąpi do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie

4) Przysługuje, ale tylko w przypadku dobrowolnego opłacania przez zleceniobiorcę ubezpieczenia chorobowego

5) Przysługuje, ale tylko w przypadku dobrowolnego opłacania przez zleceniobiorcę ubezpieczenia chorobowego

6) Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy ale tylko w przypadku,
gdy zleceniobiorca wykonuje zlecenie w zakładzie pracy

7) Umowa zlecenie nie uprawnia do skorzystania z urlopu macierzyńskiego

8) Pracodawca może udzielić na pisemny wniosek pracownika. Pracownik nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu

9) NIE przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia

10) Pracownik nie musi wykonywać obowiązków w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie

11) Pracodawcy nie mają obowiązku tworzyć zakładowych funduszów socjalnych

13 kwietnia, 2021 2:41 pm

wyświetleń: 66, dzisiaj: 1